Komunikaty dla akcjonariuszy

Zarząd spółki TOFAMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu (dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Toruniu, pod adresem: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 65, 87-100 Toruń, Sekretariat, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8:00 do 14:00.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem. Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Sukcesy

Sukcesy